ભવાની એન્જીનીયર્સ સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા, ખેરાલુ કોલેજની સામે ખેરાલુ
+91 9426580084

Styled Lists & Tables

Always stunning look of your lists and tables. No matter what device. No matter what resolution.

Scalia delivers responsive tables in 2 different styles. Each of these style has 2 various responsive appearances. Just make your browser smaller or check this page with your mobile device to see how it looks like. In addition you can choose between 9 customizable bullets in different colors for impressive styled lists.

TABLE STYLE 1 – RESPONSIVE STYLE 1

Pellentesuq Senectus et nectus Nulla facilisi Vivera vel
Awesome Accelerator photo sharing Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Accelerator photo table-ico-2-1
Responsive Rockstar developer internet Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Sharing table-ico-2-2
Powerful Coworking viral landing Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Rockstar developer table-ico-2-3
Flexible Main differentiators business Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Internet table-ico-2-4
Optimized Board members super angel Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Coworking viral landing table-ico-2-5
Easy-In-Use Endless scroll recommendation Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Main differentiators table-ico-2-6

TABLE STYLE 2 – RESPONSIVE STYLE 1

Pellentesuq Senectus et nectus Nulla facilisi Vivera vel
Awesome Accelerator photo sharing Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Accelerator photo table-ico-1
Responsive Rockstar developer internet Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Sharing table-ico-2
Powerful Coworking viral landing Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Rockstar developer table-ico-3
Flexible Main differentiators business Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Internet table-ico-4
Optimized Board members super angel Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Coworking viral landing table-ico-5
Easy-In-Use Endless scroll recommendation Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Main differentiators table-ico-6

ORDERED LIST

1

Maecenas id venenatis magna. Sed lacinia elit eget neque.

1

Vestibulum euismod velit a lectus pretium, non sollicitudin.

1

Donec posuere ac libero et mollis. Praesent at feugiat tortor.

SIDEBAR LIST

1

Maecenas id venenatis magna. Sed lacinia elit eget neque.

2

Vestibulum euismod velit a lectus pretium ollicitudin orci.

3

Donec posuere ac libero et mollis. Praesent at feugiat tortor.

LISTS WITH COLOR BULLETS

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate
 • Duis autem vel eum iriure, eget vulputate

TABLE STYLE 1 – RESPONSIVE STYLE 2

Pellentesuq Senectus et nectus Nulla facilisi Vivera vel
Awesome Accelerator photo sharing Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Accelerator photo table-ico-1
Responsive Rockstar developer internet Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Sharing table-ico-2
Powerful Coworking viral landing Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Rockstar developer table-ico-3
Flexible Main differentiators business Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Internet table-ico-4
Optimized Board members super angel Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Coworking viral landing table-ico-5
Easy-In-Use Endless scroll recommendation Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Main differentiators table-ico-6

TABLE STYLE 2 – RESPONSIVE STYLE 2

Pellentesuq Senectus et nectus Nulla facilisi Vivera vel
Awesome Accelerator photo sharing Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Accelerator photo table-ico-1
Responsive Rockstar developer internet Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Sharing table-ico-2
Powerful Coworking viral landing Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Rockstar developer table-ico-3
Flexible Main differentiators business Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Internet table-ico-4
Optimized Board members super angel Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Coworking viral landing table-ico-5
Easy-In-Use Endless scroll recommendation Startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. Main differentiators table-ico-6