ભવાની એન્જીનીયર્સ સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા, ખેરાલુ કોલેજની સામે ખેરાલુ
+91 9426580084

STYLED BOXES

Style your content in an efficient way. Highlight some special text sections with Scalia's styled textboxes.

Styled boxes could be used to highlight some content parts, to attract the visitor’s attention to some important facts, to promote something. You can easily customize all colors and appearance of the styled boxes. You can add to your titles icons in different styles, sizes and shapes. You can use images as backgrounds for your textboxes. And of course you can insert any elements you wish!

SIMPLE BOX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero dolor, interdum ut suscipit eu, euismod congue diam. Integer imperdiet ante vitae velit lobortis, in accumsan turpis fringilla. Maecenas quis luctus lectus. Pellentesque faucibus porttitor congue. Cras ultrices placerat velit, nec pretium

BOX WITH HEADER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero dolor, interdum ut suscipit eu, euismod congue diam. Integer imperdiet ante vitae velit lobortis, in accumsan turpis fringilla. Maecenas quis luctus lectus. Pellentesque faucibus porttitor congue. Cras ultrices placerat velit, nec pretium

BOX WITH COLOR FILL + ICON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero dolor, interdum ut suscipit eu, euismod congue diam. Integer imperdiet ante vitae velit lobortis, in accumsan turpis fringilla. Maecenas quis luctus lectus. Pellentesque faucibus porttitor congue. Cras ultrices placerat velit, nec pretium

BOX WITH IMAGE BACKGROUND

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BOX WITH IMAGE BACKGROUND

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero dolor, interdum ut suscipit eu, euismod congue diam. Integer imperdiet ante vitae velit lobortis, in accumsan turpis fringilla. Maecenas quis luctus lectus. Pellentesque faucibus porttitor congue. Cras ultrices placerat velit, nec pretium odio faucibus sit amet. Quisque malesuada risus non gravida pulvinar. Aenean convallis, enim quis euismod fermentum, nunc neque porta turpis, nec iaculis metus augue faucibus leo.

OUR STRENGTHS MATRIX
POWERFUL SCALABILITY

Scalia is a scalable theme, suitable for small and big companies

BOOSTING FEATURES

Scalia is loaded with tons of useful features & shortcodes

RESPONSIVE & MOBILE

Scalia is fully responsive looking great on any devices

READY-TO-RUN

Scalia is ready to run with just few clicks out-of-the-box

AWESOME DESIGN

Scalia is designed in clean multi-purpose business style

EASY TO CUSTOMIZE

Unlimited possibilies to customize the look of your website

DETAILED MANUAL

Scalia is delivered with detailed documentation & examples

POWERFUL ADMIN PANEL

Homepage Constructor, Style Customization, Google Fonts etc.

FLEXIBLE LAYOUTS

You can combine your content elements as free as you wish

OUTLINE + FLAT SHADOW

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

CENTERED BOX + BORDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

DOUBLE BORDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

ONLY FILL

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

FILL + BORDER + CENTERED

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

FILL + DOUBLE BORDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eiriki mod tempor invidunt labore et dolore

SIDEBAR INFOBOX

Vestibulum euismod velit a lectus pretium, non sollicitudin orci iaculis. Fusce at adipiscing felis. Ut accumsan nisi massa, ut porttitor diam faucibus sit amet. Sed at ligula nisi. Donec venenatis velit.

SIDEBAR INFOBOX

Vestibulum euismod velit a lectus pretium, non sollicitudin orci iaculis. Fusce at adipiscing felis. Ut accumsan nisi massa, ut porttitor diam faucibus sit amet. Donec venenatis velit. Sed at ligula nisi.

SIDEBAR BOX

Vestibulum euismod velit a lectus pretium, non sollicitudin orci iaculis. Fusce at adipiscing felis. Ut accumsan nisi massa, ut porttitor diam faucibus sit amet. Sed at ligula nisi.

SIDEBAR BOX

Vestibulum euismod velit a lectus pretium, non sollicitudin orci iaculis. Fusce at adipiscing felis. Ut accumsan nisi massa, ut porttitor diam faucibus sit amet. Sed at ligula nisi.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.