ભવાની એન્જીનીયર્સ સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા, ખેરાલુ કોલેજની સામે ખેરાલુ
+91 9426580084

Buttons & Alert Boxes

Make the most of your content. Make it work for you. With Call-To-Action Boxes in different styles and layouts. With awesome buttons in any color.

Scalia is equipped with enriched CTA (Call-To-Action) / Alert Boxes, enabling you to freeze the attention of your website visitors on some specific focus and to encourage them to interact immediately. You can use icons or images as CTA attractors in different styles, shapes & sizes. You can use various CTA layouts, add awesome buttons and enhance the look with some cool background image!

ALERT BOX WITH ICON AND BUTTON

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ALERT BOX WITH ICON AND BUTTON

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CENTERED ALERT BOX WITH TITLE AND TWO BUTTONS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CENTERED ALERT BOX WITH TITLE AND TWO BUTTONS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.